Dự đoán kết quả trận đấu bóng đá hôm nay
 • trang đầu
 • Hợp tác và trao đổi
 • trung tâm tin tức
 • trưng bày sản phẩm
 • tuyển dụng nhân tài
 • tuyển dụng nhân tàivị trí của bạn:Dự đoán kết quả trận đấu bóng đá hôm nay > tuyển dụng nhân tài > Chức danh nghề nghiệp quản lý bảo vệ rừng viên được áp dụng hệ số lương nào? Nguyên tắc xếp lương như thế nào?
  Chức danh nghề nghiệp quản lý bảo vệ rừng viên được áp dụng hệ số lương nào? Nguyên tắc xếp lương như thế nào?
  ngày phát hành:2023-09-19 12:13    Số lần nhấp:164

  Chức danh nghề nghiệp quản lý bảo vệ rừng viên được áp dụng hệ số lương nào? Nguyên tắc xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng như thế nào? Viên chức được chuyển sang làm quản lý bảo vệ rừng thì có được giữ hệ số lương cũ hay không? Chức danh nghề nghiệp quản lý bảo vệ rừng viên được áp dụng hệ số lương nào?

  Chức danh nghề nghiệp quản lý bảo vệ rừng viên được áp dụng hệ số lương nào?

  Chức danh nghề nghiệp quản lý bảo vệ rừng viên được áp dụng hệ số lương nào? (Hình từ Internet)

  Chức danh nghề nghiệp quản lý bảo vệ rừng viên được áp dụng hệ số lương theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 18/2020/TT-BNNPTNT, cụ thể:

  Cách xếp lương1. Các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông, quản lý bảo vệ rừng quy định tại Thông tư này được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) như sau:a) Chức danh nghề nghiệp khuyến nông viên chính, quản lý bảo vệ rừng viên chính được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương từ 4,00 đến hệ số lương 6,38).b) Chức danh nghề nghiệp khuyến nông viên, quản lý bảo vệ rừng viên được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).c) Chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên khuyến nông, kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).

  Chức danh nghề nghiệp quản lý bảo vệ rừng viên được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

  Nguyên tắc xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng như thế nào?

  Nguyên tắc xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng theo quy định tại Điều 12 Thông tư 18/2020/TT-BNNPTNT như sau:

  Nguyên tắc xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông và chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng1. Việc bổ nhiệm và xếp lương vào các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông và chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng quy định tại Thông tư này phải căn cứ vào vị trí việc làm,tuyển dụng nhân tài chức trách, nhiệm vụ và chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức.2. Khi chuyển xếp từ chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông hoặc chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

  Nguyên tắc xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông và chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng như sau:

  - Việc bổ nhiệm và xếp lương vào các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông và chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng quy định tại Thông tư này phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức.

  - Khi chuyển xếp từ chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông hoặc chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

  Viên chức được chuyển sang làm quản lý bảo vệ rừng thì có được giữ hệ số lương cũ hay không?

  Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 13 Thông tư 18/2020/TT-BNNPTNT quy định về hệ số lương của quản lý rừng như sau:

  Cách xếp lương...2. Việc chuyển xếp lương đối với viên chức từ chức danh nghề nghiệp hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông, quản lý bảo vệ rừng quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức, cụ thể như sau:a) Trường hợp viên chức được chuyển xếp vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông, quản lý bảo vệ rừng có hệ số bậc lương bằng hệ số bậc lương ở chức danh nghề nghiệp cũ thì thực hiện xếp ngang bậc lương và phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) vào chức danh nghề nghiệp mới.b) Trường hợp viên chức đã được xếp lương loại A2, nhóm A2.1 theo quy định của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP khi chuyển xếp vào chức danh nghề nghiệp khuyến nông viên chính hoặc chức danh nghề nghiệp quản lý bảo vệ rừng viên chính thì việc xếp bậc lương trong chức danh nghề nghiệp mới được căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định như sau:Tính từ bậc 02 của chức danh nghề nghiệp khuyến nông viên chính hoặc chức danh nghề nghiệp quản lý bảo vệ rừng viên chính, cứ sau thời gian 03 năm (đủ 36 tháng) được xếp lên 01 bậc lương (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn).Sau khi chuyển xếp lương vào chức danh nghề nghiệp khuyến nông viên chính hoặc chức danh quản lý bảo vệ rừng viên chính nêu trên, nếu hệ số lương được xếp ở chức danh nghề nghiệp khuyến nông viên chính hoặc chức danh quản lý bảo vệ rừng viên chính cộng với phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thấp hơn so với hệ số lương đã hưởng ở chức danh nghề nghiệp cũ thì được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng ở chức danh nghề nghiệp cũ. Hệ số chênh lệch bảo lưu này được hưởng trong suốt thời gian viên chức xếp lương ở chức danh nghề nghiệp khuyến nông viên chính hoặc chức danh quản lý bảo vệ rừng viên chính hoặc chuyển sang chức danh nghề nghiệp tương đương khác.

  Như vậy, trường hợp viên chức được chuyển xếp vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng có hệ số bậc lương bằng hệ số bậc lương ở chức danh nghề nghiệp cũ thì được xếp ngang bậc lương và phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ vào chức danh nghề nghiệp mới.

  Nguyễn Quốc Bảo  Powered by Dự đoán kết quả trận đấu bóng đá hôm nay @2013-2022 RSS地图 HTML地图